ข้อมูลส่วนตัว

 

ชื่อ สุนทรี อาจทวีกุล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บธบ.
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม

เริ่มปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน  ตุลาคม      พ.ศ.  2537 รวมเป็นระยะเวลา   21   ปี   ประสบการณ์การสอน   21   ปี   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    ครู     

โฆษณา